ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా

ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా

ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను
నేను నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను        ||ఆకాశ||

దారి తప్పిన గొర్రెను నేను
దారి కానక తిరుగుచున్నాను (2)
కరుణించుమా యేసు కాపాడుమా        ||నీ తట్టు||

గాయపడిన గొర్రెను నేను
బాగు చేయుమా పరమ వైద్యుడా (2)
కరుణించుమా యేసు కాపాడుమా        ||నీ తట్టు||

పాప ఊభిలో పడియున్నాను
లేవనెత్తుమా నన్ను బాగు చేయుమా (2)
కరుణించుమా యేసు కాపాడుమా        ||నీ తట్టు||

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.