ఆకాశ వాసులారా

ఆకాశ వాసులారా

ఆకాశ వాసులారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి (2)
ఉన్నత స్థలముల నివాసులారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2)         ||ఆకాశ||

ఆయన దూతలారా మరియు
ఆయన సైన్యములారా (2)
సూర్య చంద్ర తారలారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2)         ||ఆకాశ||

సమస్త భుజనులారా మరియు
జనముల అధిపతులారా (2)
వృద్దులు బాలురు, యవ్వనులారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2)         ||ఆకాశ||

క్రీస్తుకు సాక్షులారా మరియు
రక్షణ సైనికులారా (2)
యేసు క్రీస్తు పావన నామం
ఘనముగ స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2)         ||ఆకాశ||