ఎంత దూరమైనా

ఎంత దూరమైనా అది ఎంత భారమైనా (2)
యేసు వైపు చూడు నీ భారమంత తీరు (2)
తీరానికి చేరు (2)        ||ఎంత||

నడచి నడచి అలసిపోయినావా
నడువలేక సొమ్మసిల్లి నిలిచిపోయినావా (2)
కలువరి గిరి దనుక సిలువ మోసిన
నజరేయుడేసు నీ ముందు నడవగా (2)        ||యేసు||

తెలిసి తెలిసి జారిపోయినావా
తెలియరాని చీకటిలో చిక్కుబడినావా (2)
నిశీధీలో ప్రకాశించు చిరంజీవుడే
పరంజ్యోతి యేసు నీ ముందు నడువగా (2)        ||యేసు||